Vad betyder egentligen märkningarna?

Din utmaning är att visa hur olika produktmärkningar hänger ihop med olika sätt att jobba hållbart. Vad säger märkningen om hur man arbetar på gården, med djuren och med vår miljö? Välj ett område i taget och svara genom att klicka på en eller flera förpackningar.

Klicka på ett område Klicka på en eller flera förpackningar

Klicka på en eller flera märkningar
Ta hjälp
Gör
utmaning
Klicka på en aspekt

På mjölkgården

När en produkt tillverkas är det många steg som ingår i miljö- och hållbarhetsarbetet. Det handlar om allt från hur djuren har det till hur natur och människor påverkas. Här får du lära dig mer om de olika stegen och vad ditt val av produkt betyder för miljö och hållbarhet.

Ursprung

Var mjölken kommer ifrån spelar roll ur många perspektiv. Det handlar om grundläggande förutsättningar som att den ska vara näringsrik, kontrollerad och helt enkelt säker att dricka. Det handlar också om hur nära konsumenterna mjölken produceras och om hur lagar och regler påverkar produktionen.

I Sverige är det lag på att mjölkkor ska gå på bete utomhus och det gör oss världsunika. Vi kan även vara säkra på att mjölken kommer från kor som är friska och som inte får antibiotika i onödan. Detta bidrar till att minska risken för antibiotikaresistens – både bland kor och människor. Väljer du svenska mjölkprodukter är transporterna ofta kortare eftersom vi har mjölkproduktion i hela landet.

Svensk mjölk
Svensk lagstiftning ställer hårda krav. Det handlar bland annat om att korna ska få vara ute, att djuren inte får antibiotika i onödan och att mjölken har rätt näringsinnehåll.

Krav
Av de ekologiska märkningarna är Krav den som går längst när det gäller djurens välfärd, hälsa, minskad miljö- och klimatpåverkan och socialt ansvar.

EU-eko
EU-eko är en märkning som är gemensam för hela EU. Den visar både att en vara producerats ekologiskt och var den kommer ifrån. Det kan stå ”EU-jordbruk”, ”icke EU-jordbruk” eller ett specifikt land.

Djurens foder

Basen i kornas mat är grovfoder, exempelvis bete, gräs- och klöverensilage, halm och majsensilage. Oftast får korna även ett tillskott av mer näringstätt kraftfoder. Det behövs för att korna ska producera mer mjölk. Korna behöver mycket energi men också protein. Det kan de få från exempelvis rapsmjöl (en restprodukt från rapsoljetillverkning), drank (en restprodukt från etanoltillverkning), betfor (en restprodukt från sockertillverkning), åkerböna och soja. Användningen av soja har minskat mycket i svensk mjölkproduktion och det används ca 17 gram soja per kilo mjölk, vilket är ungefär hälften av EU-genomsnittet.

Ekologiska gårdar måste vara självförsörjande på foder till minst 60 procent enligt KRAVs regelverk. Fodret måste odlas ekologiskt, vilket innebär att man inte använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel.

Ekologiska kor och ungdjur ska under betessäsongen vara ute på bete minst halva dygnet. På KRAV-certifierade gårdar ska korna dessutom få i sig minst hälften av sitt dagliga grovfoder genom att beta.

Krav
Av de ekologiska märkningarna är Krav den som går längst när det gäller djurens välfärd, hälsa, minskad miljö- och klimatpåverkan och socialt ansvar.

EU-eko
EU-eko är en märkning som är gemensam för hela EU. Den visar både att en vara producerats ekologiskt och var den kommer ifrån. Det kan stå ”EU-jordbruk”, ”icke EU-jordbruk” eller ett specifikt land.

Energiförbrukning

Olika gårdar använder olika mycket energi. Detta beror bland annat på vilka tekniska lösningar man har, var i landet gården ligger och hur man arbetar på gården.

Energiåtgången påverkas exempelvis av viken typ av ventilation man har, hur man värmer varmvattnet och hur man kyler mjölken. Andra faktorer som påverkar är hur man utfodrar djuren och hur man gödslar.

Miljöpåverkan beror också på var energin kommer ifrån, om det exempelvis är från förnybara källor som sol, vind och vatten.

KRAV-märkningen är den enda märkning som har regler om förnybar energi.

Krav
Av de ekologiska märkningarna är Krav den som går längst när det gäller djurens välfärd, hälsa, minskad miljö- och klimatpåverkan och socialt ansvar.

Djurhållning

När vi talar om god djurhållning betyder det att utgå från djurens behov och naturliga beteenden. Detta är en del i vissa märkningar, men i Sverige har vi också lagar som skyddar djuren och en stark tradition av att behandla våra djur väl. God djurhållning handlar om att föda upp friska och välmående djur.

Allt som vi ger djuren påverkar hur de mår. Och det påverkar också mjölken. För att skydda både människor och djur finns det några viktiga regler. Djuren har rätt att komma ut på bete. De ska få bra foder med rätt näringssammansättning så att de växer och håller sig friska. Djuren får bara antibiotika (penicillin) om de är sjuka och en veterinär har ordinerat medicinen. De får inte ges hormoner för att de ska växa snabbare eller utvecklas på ett visst sätt.

Svensk mjölk
Svensk lagstiftning ställer hårda krav. Det handlar bland annat om att korna ska få vara ute, att djuren inte får antibiotika i onödan och att mjölken har rätt näringsinnehåll.

Krav
Av de ekologiska märkningarna är Krav den som går längst när det gäller djurens välfärd, hälsa, minskad miljö- och klimatpåverkan och socialt ansvar.

EU-eko
EU-eko är en märkning som är gemensam för hela EU. Den visar både att en vara producerats ekologiskt och var den kommer ifrån. Det kan stå ”EU-jordbruk”, ”icke EU-jordbruk” eller ett specifikt land.

Jord och mark

Mjölkgårdarna bidrar till biologiskt mångfald. Främst genom naturbetesmarkerna där många hotade arter trivs, det gäller både växter och insekter.

Gårdarna kan också ge negativ miljöpåverkan om de använder kemiska bekämpningsmedel. Även mjölkprodukternas förpackningar påverkar miljön, eftersom de görs av pappersmassa från skog. Ett bra skogsbruk tar hänsyn till både miljö och social rättvisa. Det innebär att människorna som jobbar i skogen har schyssta villkor, att man följer lagar, tar hand om marken och bevarar ekosystemet och den biologiska mångfalden.

Det är också på gårdarna som det finns positiva aspekter av produktionen som att djurgårdar gårdarna bidrar till biologisk mångfald.

Krav
Av de ekologiska märkningarna är Krav den som går längst när det gäller djurens välfärd, hälsa, minskad miljö- och klimatpåverkan och socialt ansvar.

EU-eko
EU-eko är en märkning som är gemensam för hela EU. Den visar både att en vara producerats ekologiskt och var den kommer ifrån. Det kan stå ”EU-jordbruk”, ”icke EU-jordbruk” eller ett specifikt land.

FSC
FSC (Forest Stewardship Council) är en certifiering för skogsråvara som exempelvis används i förpackningsmaterial som papper och kartong. Certifieringen ställer krav på ett ansvarsfullt skogsbruk.

Transport

När det gäller klimatpåverkan från mat, särskilt animaliska livsmedel, är det generellt bara en mindre del som kommer från växthusgaser som transporterna släpper ut. Den största miljöpåverkan är den som sker ute på gårdarna. Men för miljöns skull finns det ändå en poäng med att minimera transportutsläppen. Man kan göra det genom en effektiv logistik, det vill säga köra så korta sträckor med så fullpackade fordon som möjligt. Man kan också använda förnybara drivmedel som ger lägre växthusgasutsläpp än fossila bränslen.

Krav
Av de ekologiska märkningarna är Krav den som går längst när det gäller djurens välfärd, hälsa, minskad miljö- och klimatpåverkan och socialt ansvar.